KY-025 Module Reed

De SensorKit X40 Wiki

Version du 11 février 2016 à 18:54 par Sensorkit wiki admin (discuter | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher

Bild

ky-025.jpg

Technische Daten / Kurzbeschreibung

Wird ein Magnetfeld detektiert, so wird dies am digitalen Ausgang ausgegeben.

Pin-Belegung

4 dig V G An.png

Codebeispiel Arduino

int Led = 13 ;/ / define LED Interface
int buttonpin = 3; / / define the Reed sensor interfaces
int val ;/ / define numeric variables val
void setup ()
{
pinMode (Led, OUTPUT) ;/ / define LED as output interface
pinMode (buttonpin, INPUT) ;/ / output interface as defined Reed sensor
}
void loop ()
SunFounder{
val = digitalRead (buttonpin) ;/ / digital interface will be assigned a value of 3 to read val
if (val == HIGH) / / When the Reed sensor detects a signal, LED flashes
{
digitalWrite (Led, HIGH);
}
else
{
digitalWrite (Led, LOW);
}
}