KY-026 Détecteur de flamme

De SensorKit X40 Wiki

Version du 11 février 2016 à 16:56 par Sensorkit wiki admin (discuter | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher

Bild

ky-026.jpg

Technische Daten / Kurzbeschreibung

Die angebrachte Fotodiode ist empfindlich auf den Spektralbereich von Licht, welches von offenen Flamen erzeugt wird. Digitaler Ausgang: Wird eine Flame erkannt, wird hier ein Signal ausgegeben Analoger Ausgang: Direkter Messwert der Sensoreinheit

Pin-Belegung

4 dig V G An.png

Codebeispiel Arduino

//Example for KY-026
//TkkrLab
int Led = 13 ;// define LED Interface
int buttonpin = 3; // define the flame sensor interface
int analoog = A3; // define the flame sensor interface

int val ;// define numeric variables val
float sensor; //read analoog value

void setup ()
{
 pinMode (Led, OUTPUT) ;// define LED as output interface
 pinMode (buttonpin, INPUT) ;// output interface defines the flame sensor
 pinMode (analoog, INPUT) ;// output interface defines the flame sensor
 Serial.begin(9600);
}

void loop ()
{
 sensor = analogRead(analoog);
 Serial.println(sensor); // display tempature

 val = digitalRead (buttonpin) ;// digital interface will be assigned a value of 3 to read val
  if (val == HIGH) // When the flame sensor detects a signal, LED flashes
 {
  digitalWrite (Led, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite (Led, LOW);
 }
 delay(1000);
}